home > novosti

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

Nov 26, 2021 | E-FAKTURISANJE, NOVOSTI

Zakon o elektronskom fakturisanju (Sl.Glasnik RS, broj 44/21), izglasan je u Skupštini republike Srbije u aprilu tekuće godine, kada je i stupio na snagu. Sam zakon možete prezeti sa sajta Skupštine RS, a u članu 24. definišu se periodi primene, prema sledećem:

 1. Sistem elektronskih faktura može da koristi subjekt javnog sektora i subjekt privatnog sektora po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova.
 2. Obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu u skladu sa ovim zakonom, kao i obaveza izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora, primenjuju se od 1. januara 2022. godine.
 3. Obaveza subjekta javnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora, u skladu sa ovim zakonom, primenjuje se od 1. jula 2022. godine.
 4. Obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora, u skladu sa ovim zakonom, primenjuje se od 1. januara 2022. godine.
 5. Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta, privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine.
 6. Odredbe ovog zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora primenjuju se od 1. januara 2023. godine.
 7. Obaveza elektronskog evidentiranja u vezi sa transakcijama iz člana 4. ovog zakona, osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora, primenjuje se od 1. januara 2023. godine.

Navedeni termini su trenutno važeći. Ne možemo isključiti mogućnost da će doći do izmena ili pomeranja.

Šta je elektronska faktura? Elektronska faktura je elektronski dokument koji u potpunosti zamenjuje papirni ačun poslat poštom. Ovaj dokument je punovažan u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Svaki ovakav Račun je overen vremenskim žigom i aplikativnim sertifikatom, koji garantuju celovitost i validnost samog dokumenta

Najbitnije informacije za naše klijente, u ovom trenutku, su:

 1. ProSoft Sistem će, do 31.12.2021., omogućiti kreiranje i prenos četiri tipa dokumenata, i to: račun, knjižnih odobrenja, knjižnih zaduženja, avansnih računa.
 2. Osim direktnog prenosa navedenih dokumenata, sa pratećom dokumentacijom, putem softvera, klijenti će moći i ručno da učitaju podatke na portalu eFaktura.
 3. Na istom portalu, predviđen je uvid u statuse dokumenata
 4. Prijem (učitavanje) dokumenata će biti omogućen do 30.06.2022.

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju pošaljite nam