Poslovni Navigator

Integrisano ERP softversko rešenje

Poslovni Navigator predstavlja moćan knjigovodstveni informacioni sistem koji pruža centralizovane poslovne informacije proistekle iz hotelsko-ugostiteljskog ili maloprodajnog segmenta integrisane u knjigovodstvene evidencije i menadžerske i druge izveštaje.
Poslovni_navigator
Poslovni navigator 000Poslovni navigator 00Poslovni navigator 01Poslovni navigator 02Poslovni navigator 03

Automatizacija obrade knjigovodstvene dokumentacije

Poslovni navigator često dobija za sinonim izraze poput „centar poslovanja“, „integrisano ERP poslovno rešenje“, ili „knjigovodstveni softver“ jer objedinjuje sve informacije proistekle sa naplatnih mesta i putem predefinisanih šablona evidentira ih u knjigovodstvene evidencije:

● Glavna knjiga
● Analitika poslovnih partnera
● Robno-materijalna evidencija
● PDV analitika

Proces formiranja i evidentiranja poslovne dokumentacije je potpuno automatizovan i nezavistan od ostalih knjigovodstvenih poslova. Kreiran dokument automatski istovremeno postoji na svim nivoima evidencije. On predstavlja bazu za formiranje velikog broja izveštaja različitih formi i strukture, i to po raznim kriterijumima.

Normativi za utrošak sirovina i kalkulacija cena

Normativi predstavljaju osnovnu bazu za izračunavanje cene koštanja gotovog proizvoda i kontrolu utrošaka sirovina, nebitno da li se radi o a la carte ili planskoj proizvodnji gotovih proizvoda. Na osnovu njih se definiše propisana specifikacija sirovina za svaki gotov proizvod, kao i pozicije koje se tiču automatizovane robne i finansijske evidencije utroška tih sirovina. Pomoću rekurzije omogućeno je definisanje i praćenje normativa poluproizvoda koji dalje učestvuju u proizvodnji gotovih proizvoda. Kalkulacija cena gotovih proizvoda podrazumeva obračun istih na bazi normativa, nabavnih cena sirovina i planskog koeficijenta, te njihovo poređenje sa aktuelnim cenovnikom i njegovu korekciju.

Sistem izveštavanja - menadžerski i drugi izveštaji

Efikasno upravljanje poslovanjem pomoću kompletnog ERP informacionog sistema, kakav je Poslovni navigator, nezamislivo je bez menadžerskih izveštaja koji predstavljaju sistem izveštavanja po najvišim standardima poslovne inteligencije sa potpuno fleksibilnim sadržajem. Svi redovi izveštaja su potpuno konfigurabilni prema potrebama menadžmenta i mogu da uzimaju informacije iz bilo kog segmenta knjigovodstvene evidencije ili plana poslovanja. Pored toga, svaka od knjigovodstvenih evidencija, kao i svaki izdvojeni modul u softveru, raspolažu mnoštvom izveštaja čija je struktura unapred definisana na osnovu dosadašnjih realnih potreba iz poslovanja naših Klijenata.

Upravljanje nabavkom i lancem snabdevanja

Softver omogućava praćenje nabavke od dobavljača od momenta izdavanja naloga za nabavku, automatskog kreiranja porudžbenice, pa sve do automatizovanog prijema i evidentiranja neisporučenih artikala. Kreiranje naloga za nabavku se može vršiti i automatizovanim procedurama na osnovu minimalnih i optimalnih zaliha, kao i na osnovu realizacije prodajnih objekata istovremeno sa ili bez kontrole stanja zaliha. Pomoću ovog modula softvera može se vršiti i snabdevanje prodajnih objekata i to upućivanjem naloga za nabavku ka centralnom magacinu sirovina, potrošnog i drugog materijala imajući u vidu rezervisane zalihe. Takođe, omogućeno je upravljanje narudžbinama kupaca, kao i isporukom gotovih proizvoda/robe do krajnjeg potrošača, na osnovu čega je po automatizmu moguće kreirate izlazne fakture za robu.

Evidencija osnovnih sredstava

Kako u ostalim, tako i u hotelsko-ugostiteljskim objektima, nezaobilazna je evidencija osnovih sredstava. U Poslovnom navigatoru, kao zaseban segment, razvijena je analitička evidencija osnovih sredstava i sitnog inventara koji se postepeno otpisuje. Evidencija se vrši po radnim jedinicama i računopolagačima. Obračun amortizacije može da se vrši prema unapred definisanim stopama amoritzacije ili na osnovu veka trajanja osnovog sredstva. Na raspolaganju je i obracun poreske amortizacije. Pored mnoštva izveštaja u vidu rekapitulacija po raznim kriterijumima i pregleda stanja, na osnovu evidentiranog popisa osnovih sredstava dostupne su i informacije o razlikama popisanog stanja i stanja na karticama, zbirno ili po računopolagačima.

Obračun i evidencija zarada, naknada i drugih primanja

Evidencija zarada i pratećih novčanih primanja zaposlenih u softveru bazira se na kategorijama rada i definisanim tipovima i načinima obračuna zarada, u skladu sa Zakonom, opštim atkom ili ugovorom o radu. Obračun zarada podrazumeva i obračun pripadajuceg poreza i doprinosa, kao i mogućnost uključivanja i praćenja raznih vrsta obustava (kredita zaposlenih). Takođe, korisniku je na raspolaganju i obračun prevoza i dnevnica. Sve navedeno je osvnova raznih izveštaja potrebnih menadžmentu i obrazaca koji su zakonski propisani (M4, Obrazac 4, PPP PD, itd). Odlika modernih ERP sistema jeste veza ka e-servisima, te je iz Poslovnog navigatora omogućen izvoz podataka vezanih za zarade u XML formatu radi podnošenja elektronske Pojedinačne poreske prijave za poreze i doprinose po odbitku.

Upravljanje dokumentima i administracija sistema

Upravljanje dokumentima kroz Poslovni navigator podrazumeva praćenje i skladištenje dokumenata u elektronskom obliku od strane zaposlenih prema unapred definisanim pravima pristupa. Dokumenti mogu da su nastali iz softvera ili da su skenirani. Omogućena je njihova kategorizacija, uvid u izmene dokumenta i odgovorno lice za to. Garantovana je zaštita i poverljivost podataka. Deo vezan za administraciju sistema posvećen je raznim sistemskih funkcionalnostima kao što je ažuriranje parametara cele aplikacije, dodela prava za rad u softveru, podešavanje sistema kontiranja koji je osnov za automatsku obradu dokumentacije u knjigovodstvenim evidencijama, reobračun prosečne cene, podešavanje izgleda štampanih dokumenata, i slično.