SOFTVERSKA REŠENJA ZA CELOKUPNO POSLOVANJE

Poslovni Navigator

Poslovni navigator

Centralizovan ERP informacioni sistem koji objedinjuje podatke u knjigovodstvene i druge evidencije koje prate poslovanje i osnov su menadžerskog izveštavanja na kom se temelje sve poslovne odluke.

Važne funkcionalnosti softvera su automatizacija obrade dokumentacije, izveštaji čiju strukturu korisnik definiše na osnovu potreba svog poslovanja, kao i upravljanje dokumentima i veze sa ostalim softverskim rešenjima i interfejsima (elektronsko bankarstvo, PDA uređaji…).

Hotelski Softver

Hotelski softver

Kompletna evidencija gostiju praćena statističkim i finansijskim izveštajima. Recepcijsko poslova-nje uz segment domaćinstva podržano je savremenim sistemima kao što su telefonska centrala, paytv/ paybar, sistem pametnih soba, te je povezano sa ostalim softverskim rešenjima.

Ugostiteljski Softver

Ugostiteljski softver

Pravovremen uvid u realizaciju poslovanja restorana i nastale utroške. Jednostavno upravljanje radom ugostiteljskih objekata uz upotrebu informacionog sistema koji omogućuje efikasnije i kvalitetnije poslovanje. Integracija sa aktuelnim računarskim tehnologijama.

Pos Sistem Maloprodaja

POS sistem - Maloprodaja

Upravljanje maloprodajnim objektima neuporedivo je lakše uz podršku kvalitetnog automatizovanog softverskog rešenja koje istovremeno prati realizaciju objekta po svim kombinacijama naplate računa, kontrolu zaliha, dugovanja kupaca, kao i promenu cena.

Wellness softver

Wellness Softver

Planiranje raspoloživih resursa SPA i Wellness centara, kao i upravljanje vremenom zaposlenih omogućeno je kroz kreiranje rezervacija termina i potrebnih resursa za usluge ovih objekata. Veza ka ostalim softverskim rešenima i objektima.